Tự Quyết Toán Thuế TNCN

1) Đối tương:

– Thích hợp cho người cố nhiều nguồn thu nhập muốn làm quyết toán cho mình.

– Kế toán.

– Nhân sự tiền lương.

– Sinh viên kế toán cần học thêm kiến thức.

2) Nội dung:

– Hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế.

–  Tạo tài khaorn htreen trang nộp thuế.

–  Hướng dẫn quy trình, thủ tục trong quyết toán thuế , yêu cầu hoàn thuế chi tiết.

–  Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc.

3) Kết quả đạt được:

– Tự làm được tờ khai quyết toán – yêu cầu haonf thuế TNCN mà không cần nhờ dịch vụ mỗi năm.

– Được hỗ trọ trong group riêng.