Thuế TNDN chuyên sâu

1) Đối tương:

– Kế toán mới ra trương.

– Kế toán đang làm nội bộ muốn thay đổi vị trí.

– Kế toán đang làm trái nghành muốn quay lại nghề.

– Kế toán muốn làm được sổ sách kế toán, BCTC.

2) Nội dung:

– Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến thuế TNDN.

– Phương pháp và căn cứ tính thuế.

+ Phương pháp tính thuế.

+ Xác điịnh thu nhập tính thuế.

+ Phương pháp và thời điểm xác định doanh thu.

+ Các khoản thu được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

–  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

– Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS

– …Thuế TNDN.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin làm sổ scahs ké toán kinh nghiệp tương đương 2 năm kinh nghiệm.

– Nhận chúng nhận hoàn thành kháo học.

– Tự tin kê khai thuế

– Tự tin làm BCTC, quyêt toán năm.

– Apply ở những vị trí cao hơn hiện tại.