Thuế TNCN chuyên sâu

1) Đối tương:

– Kế toán mới ra trương.

– Kế toán nội bộ muốn học để khai được thuế.

– Chủ doanh nghiệp nhỏ muốn học đẻ tự làm

2) Nội dung:

– Cung cấp các văn bản pháp lý

–  Học kỹ thu nhập tính thuế

– Cách xác định thu nhập  thuế đối với đối tượng cư trú và không cư trú

– Cách tính thuế cảu 8 loại thu nhập bất thường

– Các thu nhập tưf TL-TC không tính thuế.

– Kê khai, quyết toán thuế TNCN.

3) Kết quả đạt được:

– Biết được thuế sách tất cả các hàng hóa, dịch vụ

– Thuần phục kê khai thuế.

– Tự tin APPLY ở vị trí kế toán cao hơn.