Thực hành kê khai thuế GTGT

1) Đối tương:

– Kế toán mới ra trương.

– Kế toán nội bộ muốn học để khai được thuế.

– Chủ doanh nghiệp nhỏ muốn học đẻ tự làm

2) Nội dung:

– Hướng dẫn cài đặt phần mềm.

– Các căn cứ pháp lý liên quan thuế GTGT

– Tìm hiểu về tùng loại thuế sách: 02, 52, 102.

– Phân biệt đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế 02.

– Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hợp đồng.

– Hợp đông làm báo cáo tính hình sd HĐ.

– Cách nộp tờ khai trên trang thuế.

3) Kết quả đạt được:

– Biết được thuế sách tất cả các hàng hóa, dịch vụ

– Thuần phục kê khai thuế.

– Tự tin APPLY ở vị trí kế toán cao hơn.