Thực hành kê khai – quyết toán TNCN

1) Đối tương:

– Những người làm nhân sự – tiền lương.

– Kế toán.

– Cấp quản lý liên quan

– Sinh viên kế toán.

2) Nội dung:

– Căn cứ phấp lý liên quan đến TNCN.

– Căn cứ tính thuế TNCN từ tiền lương- tiền công.

– Cách khấu trừ thuế đối vơi các hợp đồng mức vụ – thử việc – hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

– Quy trính đăng ký mã số thuế cho nguoiwf lao động.

– Thủ tục đề nghị cấp kê khai thế + báo cáo.

– Hướng dẫn thao tác trên phần mềm HTKK

– Các thao tác trên trang thuế.

3) Kết quả đạt được:

– Nắm vũng các văn bản pháp luật quy định liên quan thuế TNCN.

– Biết cách tính thuế TNCN phải nộp hàng tháng, hàng quý.

– Làm thuần thục các thao tác trên phần mềm HTKK và trên cổng điện tử của cơ quan thuế.

– Hỗ trợ văn bản pháp luật liên quan.

– Tiếp tục được hỗ trợ tư vấn trong suốt thời gian làm việc.

– Được học lại miễn phí ( tối đa 2 lần).