Kế toán tổng hợp

1) Đối tương:

– Kế toán mới ra trương.

– Kế toán đang làm nội bộ muốn thay đổi vị trí.

– Kế toán đang làm trái nghành muốn quay lại nghề.

– Kế toán muốn làm được sổ sách kế toán, BCTC.

2) Nội dung:

– Nhắc lại về nguyên lý kê toán.

– Phân biệt hệ thống tài khoản TT20 & TT133.

– Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

– Hướng dẫn kê khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK

– Hướng dẫn QT thuế TNDN  trên phần mềmHTKK

– Hướng dẫn QT thuế TNCN  trên phần mềm HTKK

– Hướng dẫn viết sổ sách kế toán

– Quy trình  viết sổ sách ké toán

– Xử lí các nghiệp vụ KTPS khó trong quá trình làm việc thực tế.

– Hướng dẫn lên BCTC trên HTKK.

– Hướng dẫn cách tham dự phỏng vấn với nahf tuyển dụng.

– Hướng dẫn trình bày CV thu hút nhà tuyển dụng.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin làm sổ scahs ké toán kinh nghiệp tương đương 2 năm kinh nghiệm.

– Nhận chúng nhận hoàn thành kháo học.

– Tự tin kê khai thuế

– Tự tin làm BCTC, quyêt toán năm.

– Apply ở những vị trí cao hơn hiện tại.