TẬP HUẤN “HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI VÀ HỢP TÁC VỀ LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG ASEAN” TẠI HÀ NỘI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *